Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:39

Achwi yɛsɛ ádákáti anyɛ́n

39Mbaŋ ákáŋári nɔ́kɔ́, bághɔ́ ngɔkɔnyɛ́n kɛ bakʉ̌ bɛtɨk kɛrɨŋɨ mmɨk ɛyɔ. Kɛ bághɔ́ ɛ̌fabhɛ́ nyɛ́n nɛ ɛ̌siɛ́p arɛ, bákáysi bɛ ngufú bákwày bɛ́tɛ́mɛ arɛ́ mámfu mǎnkó ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index