Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:4

4Ɛtarɛ nɔkɔ sɛ́pɛ́t sɛ́chwé áchwí sɛ́ré rɔ́ŋ. Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ábhó bɛ́fú bhɛsɛ́ ambɨ. Ɛ́kʉ́, sɛ́gháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t Sáyprɔs, ɛtɔk ɛnɛ́ ɛ́chí nɛ́ntɨ́ nnyɛ́n, sɛ́rɔ́bhɛ nók sɛ́mfʉɛt nɔkɔ chí ɛbhě ɛnɛ́ ɛ́chí tɨɨɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index