Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:40

40Bákpɔ́ti manɨk anɛ́ baro bárɔ́ yɔ ankɛm anyɛ́n. Bákáŋari manɨk anɛ bagwɔ́rɛ mɛnyǔ nsɔm nɛ yɔ, básɛ́bhɛ nsɔm anyɛ́n bɛ mánók áchwí. Bátɛ́n ndɛn ɛnɛ ɛ́kɛ̀m mbʉ́ɛ́p amfay bɛ ampɔkɔ áchwí ankɔ, babho bɛrɔŋ angɔkɔnyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index