Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:41

41Áchwi arɔk achwe ndu ntó ɛ̌siɛ́p ɛnɛ babhɨkɨ re ghaka angɔkɔnyɛ́n. Ntí áchwí ápaŋ arɛ. Bɛtaŋ ɛbhɛn mbʉ́ɛ́p bɛ́kʉ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́rákáti nnɛt áchwí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index