Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:42

42Batɛmɛ́ nɛnu bábhɔ́ŋ nkaysi bɛway bǒkɛnɔŋ mankɛm bɛ yɛ̌ amɔt ákɛ́ bhɔ́ŋ mbi bɛghɔk nnyɛ́n ámbwɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index