Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:43

43Kɛ mǔnti batɛmɛ́ nɛnu ǎyáŋ nyaka bɛ́pɛ́mɛ Pɔ̌l. Ɛ́kʉ́ akɛ chyɛ batɛmɛ́ nɛnu mbi bɛ́wáy bǒkɛnɔŋ. Achyɛ ɛyɔŋ chí bɛ yɛ̌ agha anɛ árɨ́ŋɨ́ bɛghɔk nnyɛ́n ánjámbɨ ángɔ́k ánkó ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index