Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:44

44Yí bɛ́ bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛghɔk nnyɛ́n mánkɛ́m bɛbhɔ́k ɛnɔk nɛ bɛbhɔ́k áchwí anɛ ádákáti mánkwák mmʉɛt mǎnkó ɛbhɨ. Ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛ́fákárí kɛ bhɛsɛ́ mankɛm sɛ́kó ɛbhɨ nyɔ́rɛ́ɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index