Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:5

5Sɛ́nók sɛ́pé manyu ndǔ ɛbhe ɛnɛ ɛ́yɨ̀ŋɨ atú Silísha nɛ Pamfília sɛ́tɛ́mɛ ɛtɔk Míra ndǔ atú Lúcia.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index