Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:6

6Arɛ́ ndǔ nɛchyɛ Míra, mǔnti batɛmɛ́ nɛnu aghɔ́ áchwí anɛ áfú Aleksándriya, ɛtɔk Íjip, árɔ̀ŋ Itali. Afɛrɛ bhɛsɛ́ ndǔ ayɛsɛ́ áchwí afyɛ́ amɛm awu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index