Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:7

7Sɛ́ré nók sɛ́ndɔkɔ nɔkɔ pɛtii ndǔ mpǎy manywɔp. Sɛ́bhɔ́ŋ bɛyǎ ɛsɔŋɔri kɛ sɛ́chwɔp kɛ́kwɔ́t nɛ Kɨnídɔs. Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ kɛka sɛ́ndɔ́k ámbɨ. Sɛ́mɔ́kɔ́ri sɛ́rɔ́bhɛ́ nók sɛ́mfʉɛrɛ nɔkɔ chi ɛbhě Krɛt ɛnɛ́ nnyɛ́n nɛ́chí tɨ̌í, kɛ́kwɔ́t nɛ njiɛ Salmɔ́nɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index