Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:8

8Babhʉɛ́p áchyɛ́ bhɛsɛ bɛyǎ ɛsɔŋɔri, sɛ́ré rɔ́ŋ pɛti pɛti, sɛ́mfʉɛrɛ nɔkɔ ɛbhě Krɛt ɛyɔ kpát sɛ́chwɔ́p ndǔ nɛbhʉɛt anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Ɛrɨ́tɨ́ Nɛchyɛ̌nyɛ́n, kɛ́kwɔ́t nɛ ɛtɔk Lásea.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index