Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 27:9

9Sɛ́naŋ sɛ́chɔ́ŋti nyaka bɛyǎ mpok nɛ bɛkɔ ndu achwǐnyɛ́n ɛrɔp chi ndak anɛ́ nɛpɛ́m nɛ nɛwú mbɔnyunɛ Ɛpǎ Nɛfoŋorǐ Bɛbʉ́ ɛnaŋ ɛfʉɛt nyaka nɛ mpok babhʉɛ́p ataŋataŋ akwáy. Ɛ̌ti yɔ, Pɔ̌l achyɛ bhɔ maniɛ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index