Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:1

Pɔ̌l abhak amɛm ɛtɔk Malta

1Sɛ́bʉ́ɛ nɔ́kɔ́ sɛ́kó ɛbhɨ. Bákʉ́ yɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ ɛkpɔkɔ́ mmɨk ɛnɛ́ nnyɛ́n nɛ́kábhɛ chi ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Málta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index