Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:10

10Báchyɛ́ bhɛsɛ́ bɛyǎ akap. Nɛ mpok sɛ́fá bɛ́rɔŋ bachyɛ bhɛsɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛkway bɛkwak bhɛsɛ ndu nɛkɔ ɛnɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index