Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:11

Pɔ̌l arɔ Malta bɛ́rɔ́ŋ Rom

11Sɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́ Malta ndu bataŋ árát, sɛ́sɔ́t áchwí achak anɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ, Bɔmandɛm Bɛfak. Áfǔ nyaka Aleksándriya kɛ átat Malta ndu mbaŋ akwɛn tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index