Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:12

12Sɛ́chwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ nɛchyɛ̌nyɛ́n ɛnɛn ɛtɔk Sírakɔs, sɛ́tát arɛ ndu manywɔp árát.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index