Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:13

13Sɛ́fá Sírakɔs, sɛ́ghabhɛri sɛchwɔp ndǔ nɛchyɛ̌nyɛ́n ɛnɛn ɛtɔk Rejiɔm. Nɛ́yí nɔ́kɔ́, mbʉ́ɛ́p anɛ bábhɨŋɨ bɛ mbʉ́ɛ́p saut abho mɛnu, nɛ ndǔ ntɨnywɔp, sɛ́chwɔ́p ndǔ nɛchyɛ̌nyɛ́n ɛnɛn ɛtɔk Putioli, atú Itali. Sɛ́fú ndu áchwí sɛ́chwe ɛtɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index