Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:14

14Arɛ́, sɛ́tɛ́mɛ́ri mbɔk bǒnkwɔ Yesu. Barɛm bɛ́ sɛnchɔkɔ nɛ bhɔ́ ndu manywɔp tándrámɔt. Sɛ́chɔ́kɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ bhɔ, sɛfǎ yɛ sɛrɔk Rom.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index