Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:15

15Batɨ̌ bǒnkwɔ abhɛn Rom bághókó nɔ́kɔ́ bɛ sɛ́twɔ̀, bábho bɛ́twɔ bɛtɛmɛri bhɛsɛ. Mbɔk ɛyap bátɛ́mɛri bhɛsɛ ndǔ Ɛsyɛ Apius, bachak ndǔ ɛbhak ɛnɛ́ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́, “Bɛkɛrɛ́ Mankɔ Bɛrat.” Pɔ̌l ághɔ́ nɔ́kɔ́ bhɔ́, ɛyɔ ɛ́fyɛ́ yi ntɨ nɛ akaka Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index