Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:16

Pɔ̌l are ghati batɨ̌ bo Israɛl Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu

16Sɛ́chwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ Rom, bárɔ́ Pɔ̌l ánchɔ́kɔ́ ndu mmʉɛt ɛyi, ntɛmɛ́ nɛnu amɔt ámbábhɛ́rí nɔ́kɔ́ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index