Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:17

17Ɛ́fʉɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp árát, Pɔ̌l abhɨŋɨ bǒ batí bo Israɛl abhɛn bachi arɛ́. Bátwɔ́ nɔ́kɔ́ arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌ma, mbɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ntá bo bhɛsɛ́ nɛ mbɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ bɛ́byak bɛpɨŋɨ́ ɛtɔk ɛbhɛ́n bachǐmbɨ barɔ ntá yɛsɛ. Yɛ̌ nɔ, bǒ bhɛsɛ́ bákɛ́m mɛ Yerúsalɛm báfyɛ́ amɔ bǒ Rom.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index