Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:18

18Mpok mánaŋ bǎbhɛbhɛ mɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkʉ, bághɔ́ bɛ́ mbɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́yàŋ bɛ mángwáy mɛ. Bátɨ bɛrɔ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index