Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:19

19Kɛ ndǔ bo Israɛl bábhɨkɨ ka, nkɛbhɔŋ ɛnyɨŋ ɛchak bɛkʉ, ɛbhɨkɨ fʉɛt chi bɛrɛm bɛ́ mántɛn nyé ɛna ntá Mfɔ Rom, yɛ̌ndu mbɨ́kɨ́ bhɔŋ mbɔ̌ŋ manyé nɛ bǒbha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index