Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:2

2Bo abhɛn bachi arɛ bátɔŋ bhɛsɛ bɛyǎ bɛrɨ̌ntɨ nɛ básɔt bhɛsɛ mankɛm sayri. Manyiɛp ábhó nɔ́kɔ́ mɛniɛ, nɛ ndǔ mbaŋ ǎkwɛn, bábháyti ngo bɛ sɛ́ngwák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index