Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:20

20Ɛ̌tíyɔ kɛ mbɨ́ŋɨ́ bhe bɛ mǎntwɔ́ ndɛ́m kɛpɨ nɛ bhe tɛ̌ndu nchí fá mbɔ mǔkɛnɔŋ ɛ̌ti mmu anɛ bo Israɛl mankɛm babhaka ntɨ bɛ́ ǎtwɔ̀ bɛ́pɛ́mɛ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index