Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:21

21Bǒ-batí bo Israɛl bhɔ bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌ ɛkáti ɛnɛ ɛ́fú Judɛ́ya ɛ̌ti yɛ nɛ yɛ̌ mmu ywɛsɛ́ abhɨ́kɨ́ fu arɛ́ ántwɔ́ nɛ ɛyɔŋ ntá yɛsɛ bɛ ɔkʉ ɛbɛ́ptí ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index