Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:22

22Kɛ sɛ́kɔŋ bɛghok ayɛ nkaysi mbɔnyunɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak bo mankɛm bárɛ̀m chi ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti nkwɔ bho abhɛn wɔ ɔchí mmǔ wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index