Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:23

23Bɔ́ nɛ Pɔ̌l báfyɛ́ nywɔp nɛ́chák ɛnɛ́n bɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́tɛ́mɛri. Nywɔp ɛnɔ nɛ́kwáy nɔ́kɔ́, bɛyǎ bhap barɔk ɛkɛt ɛnɛ Pɔ̌l áchɔ̀kɔ. Bɛ́bhó bětí kpát bɛ́gháka beku. Pɔ̌l are ghati bhɔ́ ɛnyǔ Mandɛm ábhàk nɛ bo mbɔ Mfɔ wap. Nɛ are tɔ́ŋ bɔ́ mɛnyɨŋ ɛ̌ti Yesu mbɔ ɛnyu bɛ́chí amɛm basɨ́ŋɨ́ Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ, anu nɔkɔ bɛkʉ bɔ́ mánókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn yí ághàti bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index