Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:25

25Bákwɛ́n yɛ bɛyɔŋ bɛyɔŋ. Bápɛ́rɛ taka, Pɔ̌l aghati bhɔ ndak achak amɔt bɛ, “Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ arɛm nyaka tɛtɛp mpok yi akʉ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya angati bachǐmbɨ bhɛka bɛ:

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index