Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:26

26‘Dɔ́k ntá bǒbhɛn ghatí bhɔ bɛ

chɔŋ mǎngok ndɔŋ nɛ ndɔŋ, kɛ bǎpú jwimɛm wáwák.

Chɔŋ mǎnjɨŋɨ ndɔŋ nɛ ndɔŋ kɛ bǎpú ghɔ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index