Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:27

27mbɔnyunɛ bǒbhɛn bágwɔt batɨ yap amɛm,

nɛ báchók batú, mánɛ́mámɨ́k bɛ́ bákɛ́ ghɔ yɛ̌nyɨŋ.

Ɛkʉ amɨ́k ayap ápú kway bɛghɔ mbaŋ,

batú yap ápú kway bɛghok mbaŋ

nɛ batɨ̌ yap apu kway bɛjwimɛm

bɛ mantwɔ ntá ya, mɛ mbú bhɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index