Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:28

28Pɔ̌l arɛm nɔkɔ nɔ, apɛt arɛm bɛ, “Dɨŋɨ́ yɛ ka bɛ́ bápɔ́kɔ́ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ árɛ̀m ɛnyǔ Mandɛm ápɛ̀mɛ bho bárɔŋ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ nɛ yɔ. Nɛ chɔŋ mǎntá batú mangok!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index