Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:29

29[Pɔ̌l arɛm nɔkɔ nɔ bo Israɛl bátáka nɛ bágúrɛ mankɛm nɔkɔ bɛyǎ ɛpʉítí nɛ batɨ.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index