Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:3

3Pɔ̌l anyokoti mɔ́nɛkɔkɔ́ kɛbhe. Ɛnɛ́ yi afyɛ́ kɔ ango, bɛsɔŋɔ́ ngó bɛkʉ ɛfé ɛ́fú ndǔ kɛbhe ɛkɔ ɛ́nɛ́m yi ndu awɔ́ ɛ́rɔ́p arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index