Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:30

30Ndu mamiɛ́ ápay gbók, Pɔ̌l abhak ndu ɛkɛt ɛnɛ́ yi ásɔ́rɛ́ áchɔkɔ arɛ, yímbɔŋ anchyɛ nɔkɔ nkábhɛ́ ɛkɛt. Ansyɛpti nɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ arɔŋ bɛghɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index