Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:31

31Nɛ are ghati bo ɛnyǔ Mandɛm ábhàk nɛ mmu mbɔ Mfɔ ywi, antɔŋ nɔkɔ nkwɔ́ bo mɛnyɨŋ kpoŋoroŋ ɛ̌ti Yesu Kristo Acha, nɛ yɛ̌ mmu kɛmɔ bɛchɛt yi mbi bɛ akɛ kʉ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index