Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:4

4Bǒ ɛtɔk ɛyɔ bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ nnyɔ́ yɔ áchí yi awɔ jɨ́ŋjɨŋjɨ́ŋ, bábho bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Tɛtɛp, mmǔ-nɛ chí ngwayti bho! Yɛ̌ndu ábʉɛ́ nɛwú anyɛ́n, Mandɛm mmu ákɛmɛ kɛ́mbé abhɨ́kɨ́ rɔ yi ambak nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index