Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:7

7Mǔngo amɔt anɛ áchí ndǔ ɛkpɔk ɛbhɨ ɛyɔ aka nnyɛ́n bɛ Pɔbliɔs. Abhɔ́ŋ bakɨ kɛ́kwɔ́t nɛ ngɔkɔnyɛ́n. Asɔt bhɛsɛ sayri. Ane bhɛsɛ ndǔ manywɔp arat.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index