Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 28:8

8Ɛ́fákári bɛ chi Pɔbliɔs achí amɨk bhʉrɛ ndǔ ámè. Abhɔ́ŋ mbʉ́ɛ́p nɛ mɔ́nɛ́m kɛbi. Pɔ̌l arɔk aghɔ yi. Ányáŋá nɔ́kɔ́ amɔ yi amʉɛt, anɨkmʉɛt ɛ̌ti yi. Ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index