Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:1

Píta abú mbɛ́ntí

1Ɛwak ɛ́mɔt, Píta nɛ Jɔ̌n bare rɔŋ ɛkɛrákap Mandɛm ndu nkárɛ́nká ɛ́rát nɛ ngósí mpok nɛnɨkɨ́mʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index