Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:10

10Bárɨ́ŋɨ bɛ yi kɛ áchɔ̀kɔ nɔ́kɔ́ nyaka ndǔ Ɛrɨ́tí Nyǔbha anɛ ɛkɛrákap Mandɛm anɨŋɨ nɔkɔ nkáp. Ɛkʉ bábhák maknkay, nɛ manyu arɔp bhɔ fúfú bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index