Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:11

Píta aghati mbok Yesu amɛm ɛkɛrákap Mandɛm

11Mmu wu abhat mmʉɛt nɛ Píta nɛ Jɔ̌n kpát bárɔk baghaka amɛm nɛbhʉɛt ɛkɛrákap Mandɛm anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Áchá Sólomon. Bo mankɛm bare rɔŋ arɛ ntiɛ́t ntiɛt bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fàkari. Babhak maknkay tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index