Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:12

12Píta aghɔ nɔkɔ ndǔ bǒbhɔ bákàp bhɔ, arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌ma, bo Israɛl, ndaká yi bǎchí maknkay, mǎmkpɔkɔ nɔkɔ bhɛsɛ ɛnyu ɛyɔ? Bǎkaysi bɛ chi ndǔ bɛtaŋ ɛbhɛsɛ́ kɛ̌ yí ákɔ̀ nɛ́nɛ kɛ? Nɛ puyɛ̌ chi bɛ sɛ́chày Mandɛm tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index