Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:13

13Mandɛm bachǐmbɨ bhɛsɛ, Mandɛm Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p kɛ achyɛ mǔbɛtok ywi Yesu kɛnókó. Achyɛ́ yi kɛnókó yɛ̌ndu be bǎrɛ̀m nyaka bɛ bǎbhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ bɛkʉ nɛ yi mpok Páílet áyàŋ bɛfɛrɛ yi amɔ. Bǎsɔ́t yi bǎchyɛ́ ntá bǒbati Rom bɛ mángwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index