Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:15

15Bǎkʉ́ báwáy yi mmu áchyɛ̀ nɛpɛ́m. Kɛ Mandɛm akʉ yí apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Bɛsɛ́ sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index