Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:16

16Yesu kɛ ákʉ́ mbɛ́ntí nɛ áfáté. Ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎghɔ́ nɛ ɛnɛ́ bǎrɨ́ŋɨ́ bɛ ɛfakari, mɛnkɛm bɛ́chí ɛnyu yɔ mbɔnyunɛ sɛ́sɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yi. Chí ndu sɛ́sɨ́kɨ́ ntɨ nɛ yí kɛ ɛ́kʉ mbɛ́ntí nɛ áfáté kpɛrɛp mbɔ ɛnyǔ bě mankɛm bǎghɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index