Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:17

17“Bɔ̌ma, nɛ́nɛ ndɨ́ŋɨ́ ká bɛ́ be nɛ bǒ batí bhɛka bǎchí nyaka chi amɛm ɛjuri bɛyɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkʉ́ ntá Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index