Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:18

18Kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm ákʉ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi bághátí bo tɛsáy bɛ, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, abhɔŋ bɛghɔ ɛsɔŋɔri, Mandɛm akʉ yɔ ɛfu tɛtɛp.” Tɨ́k yɛ́ ka nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, mámpɛtnsɛm ntá Mandɛm, bɛ yi amfoŋori bɛbʉ́ ɛbhɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index