Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:19

19Mbák mǎnkʉ ɛnyu yɔ, Acha ǎkʉ mǎmbɔŋ mpok nɛywɛ̌mʉɛt ndǔ bɛfóŋó ɛbhɛka,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index