Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 3:2

2Bágháká nɔ́kɔ́ ndǔ nyǔbha anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛrɨ́tí Nyǔbha, bághɔ́ mmu anɛ áchí mbɛ́ntí tɛ nɛbhe ɛni arɛ́ chɔ́kɔ́. Yɛ̌ntɨkɨ ɛwak bo bápɔ̀kɔ nyaka yi mámbʉrɛ ndu nyǔbha wu bɛ́ ánɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ nkáp ntá bo abhɛn báfʉɛ̀t bɛrɔŋ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm mɛnɨkmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index